XIV. ESKÜVŐTREND – KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

BALATONFÜRED, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ
2020. JANUÁR 04-05.

MEGRENDELŐ –  Magazin adatai

Kiállítócég: ___________________________

Címe: _______________________________

Tel: ______________ Fax: ______________

E-mail: ______________________________

Honlap: _____________________________

Kiállítási szakterület ____________________

____________________________________

Bankszámlaszám: ___________________

Adószám: ___________________________

KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ:

amely a katalógusba iktatást jelenti: 6.000 Ft

ESKÜVŐ TREND 2020- VESZPRÉM MEGYE ESKÜVŐI MAGAZINJA

Katalógus reklám A/5 color kivitelben
1 oldal 48 000 Ft         _____________
1/2 oldal 26 000 Ft      _____________
Belső borító 60 000 Ft  _____________
Hátoldal 80 000 Ft       _____________

FRÍZFELIRAT:

____________________________________

____________________________________

A lapon szereplő árak Áfát
nem tartalmaznak.
 

Jelentkezési határidő: 2019. október 31.

Igényelt terület beltéri:

Szőnyegezett alapterület: 11 000 Ft/ m2

________ m  x ________ m : ________ m2

Beépített szőnyegezett terület:13.500 Ft/m2
________ m  x ________ m : ________ m2

Kültéri:3000 Ft/m2
________ m  x ________ m : ________ m2

Tájékoztató:
A kiállítás berendezése:       
2020. Január 03-án 17-22.00-ig
2020. Január 04 -én 8-9.00-ig

A kiállítás ünnepélyes megnyitója: 2020 Január 04-én 10.00 h 

A kiállítás nyitva tartása: 2020. Január 04- én: 10-18-ig
                                                  Január 05-én: 10-18-ig

 A kiállítási stand elfoglalása: legkorábban nyitás előtt 1 órával
A kiállítási stand elhagyása legkésőbb zárás után fél órával
A kiállítás zárása: 2020. január 05-én 18.00 h
A kiállítás bontása: 2020. január 05-én 18.00 h után

Beépített terület tartalmazza:

Szőnyegezett terület, SYMA elemekkel határolva, 1 db pult, frízfelirat, lámpázat, elektromos áram-fogyasztás 1kw-ig, hulladék elszállítás

Egyéb igények:

Takarítás: 400 Ft /m2/2 nap: _____________ m2

Hangos reklám külön ajánlat szerint.

Divatbemutató: – Alkalmanként: 30.000Ft

Visszaigazolás: Veszprém, 2019. ________

__________________________________

NYILATKOZAT: _______________________________________________ kijelentem, hogy cégem a kiállítás idejére szóló biztosítással rendelkezik, rendkívüli esemény (pl. elemi kár) következtében a LŐRINCZ ÉS TÁRSA 2000 Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lépek fel, másnak okozott kárt saját felelősségbiztosításom alapján rendezem.

RENDEZŐ: LŐRINCZ ÉS TÁRSA 2000 KFT. RENDEZVÉNYSZERVEZŐCÉG

Tel./Fax: 88/781-845, 06/20/9451-987 www.eskuvotrend.com email: ildikoprimmer@gmail.com

I. Kiállító

Kiállító az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, egyéni vállalkozás, aki a szerződési feltételeket elfogadja, a Megrendelő Lapot benyújtja és a RENDEZŐ azt elfogadva vele szerződést köt.

II. A rendezvény jellege

Az Esküvői Rendezvény helyszíneinek, kereskedőinek, gyártóinak, szolgáltatóinak a szakkiállítása.

III. Jelentkezés, szerződéskötés

1.) A jelentkezés RENDEZŐ általkibocsátott Megrendelőlap kitöltésével, cégszerűaláírásával ellátott egy eredeti példány megküldésével történik.

 1.  Akiállításra csak cégbejegyzéssel, vállalkozóiigazolvánnyal, működésiengedéllyel, adószámmal rendelkező természetes vagy jogiszemélyi, jogi személyiség nélküli szervezet jelentkezhet be.
 2.  A kiállítási szolgáltatásiszerződés a Megrendelőlap 1. példányának a RENDEZŐ általi visszaigazolásával jön létre.
 3. Ajelentkezési szándék megváltoztatása, a kiállításról való távolmaradás –a VI. fejezet rendelkezései szerint – a fizetési kötelezettség alól nem mentesít.
 4. 5.)  A kiállítási helyek kijelölése és a rendezvény kezdetéig a létesítményen belüli megváltoztatása a RENDEZŐ joga, melynél akiállítói igényeket a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi.

IV. Pénzügyi feltételek

 1. A számlát a szerződéslétrejötte után a RENDEZŐ általi átadásával, megküldésével, az átvételigazolásával, az abbanfoglalt fizetési határnapon a követelés elismertnek és lejártnak minősül. Késedelmes fizetés esetén a számlán feltüntetett kamat felszámítására kerül sor.
 2. Arészvételidíjbenemfizetéseeseténakiállításiterületnemvehetőbirtokban.
 3. A RENDEZŐ a Kiállító által megrendelt egyéb szolgáltatások ellenértékét a megrendeléskor számlázza és a kiállító köteles készpénzbenkiegyenlíteni.

V. Lemondás

1.) A jelentkező jogosult a részvételről írásban lemondani.
2.) A kiállítás kezdő napjánál 45 nappal korábbi lemondás esetén a részvételi díj 100%-át köteles kötbérként a kiállító megfizetni.

VI. Kiállítási tárgyak

 1. A kiállító áruját kizárólag a számára kijelölt területen helyezheti el.
 2. Általában nem, vagy a tűzrendészeti szabályok betartásával helyezhet el olyan árukat, melyek tűzveszélyesnek minősülnek.
 3. Elektromos árammal működő gépek, eszközök bemutatása csak a Magyarországon elfogadott minősítésnek, szabványnakmegfelelő formában lehetséges.
 4. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzése nem a RENDEZŐ feladata, az ebből keletkező jogvita a kiállítót terheli.

VII. Kivitelezés

1.  Az igényelt területre a kiállító standot építtethet és azt dekorálhatja.

a.)  A RENDEZŐ a nála megrendelt kivitelezés esetén (szőnyeg, standépítés, frízfelirat, bútorzat, stb.) szolgáltatást biztosít.

b.)  A kiállító saját maga, ill. az általa megbízottal is végeztetheti a kivitelezést, a hely adottságainak figyelembevételével. Ez esetben az építési tervet a rendezőnek jóvá kell hagynia. A víz – és elektromos csatlakozást (kapcsolószekrény) meg kell rendelni, az építési és bontásiidőpontot a RENDEZŐVEL egyeztetni kell .A dekoráció tervezetét a rendezőnek jóvá kell hagynia.

 1.   A rendezvényt megelőző 5 naponbelüli, ill. a helyszínen történt megrendeléseket a RENDEZŐ 50%-os felárral teljesíti.
 2.  A kiállító köteles az idegen kivitelezőt a szerződés feltételeiről tájékoztatni.
 3.   A kivitelező a szomszédos standok állagában kárt nem okozhat, az esetleges károkért anyagi felelősséggel tartozik. (javítási- ,takarításiköltség)
 4. A kiállítás építése alatt idegen kivitelező, dekorációs vagy bármilyen cég vagy természetes személy kizárólag a RENDEZŐ jóváhagyásával jöhet a területre.

VIII. Elektromos energiaellátás

 1.  A kiállító által a RENDEZŐ-nél megrendelt kivitelezés az elektromos igények komplett kivitelezését jelenti.
 2. Az idegen kivitelező (a kiállító vagy megbízottja) által végzett építés esetén a csatlakozó pontig a RENDEZŐ építi ki a hálózatot az igényeltteljesítménynek megfelelő biztosítóval.
 3.  A hűtőszekrények villamos ellátását éjszakai is feszültségalatt lévőáramkör végzi. Ezt acsatlakozás saját hűtőszekrény használata esetén kell megrendelni. A hűtőcsatlakozó 0,5 kW teljesítményű, melyet más célra igénybe venni tilos.
 4. A standon belüli elektromos szereléseket csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Amennyiben a stand szerelése nem felel meg az alkalmazandó szabványok előírásainak, úgy a RENDEZŐ a villamos bekapcsolást megtagadhatja.
 5. A villamos szabványok betartása a kiállítás teljes időtartamára (villamos szempontból a bekapcsolástól a kikapcsolásig, ill. a feszültség-mentesítésig terjedő időszakra) minden kiállító számára kötelező.

IX. A standok berendezése

A standok berendezése a kiállító joga és kötelessége. A RENDEZŐ által épített standok berendezésénél a 2,5 m standmagasságot kell figyelembe venni. A kiállító jogosult a standját úgy berendezni, hogy a kiállítás összképébe harmonikusan illeszkedjen. Figyelembe kell venni a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb előírásokat. Vészkijáratok, ajtók, közlekedési utak igénybevétele tilos. A standok berendezését a nyitás előtti napon 22.00 óráig be kell fejezni. A kiállított áru helyszínre és helyszínről történő szállításáért, ,elhelyezéséért a kockázatot kizárólag a kiállító viseli.

X. Az áruk értékesítése

1.) Árusítani csak a kiállítási területen és a kereskedelmi szabályok betartásával szabad.
2.) Az árusítással, az árucikkek minőségi és egyéb követelményeknek való megfelelésével kapcsolatosan a kiállító teljes

felelősséget visel.

XI. Őrzés

 1. A kiállítási terület, mint építési terület az építés napjától őrzött.
 2. A kiállítási standok felelősséggel történő őrzése a nyitás napján zárás után 30 perccel kezdődik és másnap reggel a nyitáselőtt 1 órával fejeződik be. A kiállítók ekkor, tehát 1 órával a nyitás előtt foglalhatják el standjukat árufeltöltés, ill. egyébrendezkedés céljából.
 3. Az éjszaka történt károkat észlelés után azonnal jelenteni kell. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt a RENDEZŐ a kiállításitárgyakért felelősséget nem vállal.

XII. Takarítás

A kiállítás járófelületeinek takarításáról a RENDEZŐ gondoskodik. A standok takarítása árjegyzék szerint megrendelhető. A kiállító a standján keletkezett szemetet köteles a RENDEZŐ által biztosított konténerbe helyezni.

XIII. Reklámozás

 1. A kiállító reklámanyagai csak a standon helyezhetők el. Egyéb reklámtevékenységet végezni, más területen reklámhordozót elhelyezni csak a RENDEZŐVEL történt megállapodás alapján szabad.
 2. Más cég tevékenységét sem a standon, sem a kiállítás egyéb területén semmiféle reklámhordozóval hirdetni tilos!
 3. A RENDEZŐ a kiállításra a kiállítók adatait tartalmazó katalógust készít, amely a Megrendelő Lap adati alapján történik, reklám csak megrendelés szerint lehetséges.

XIV. Bontás, kiállított termékek elszállítása

A kiállított termékek elszállítását a kiállítónak az utolsó napon a zárást követően meg kell kezdeniük és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. Ettől eltérni csak a RENDEZŐ hozzájárulásával lehetséges. Az idegen kivitelezőnek is ezen időpontig kell a standot elbontani és elszállítani.

XV. Biztosítás

A RENDEZŐ ajánlja a Kiállítók számára a vásár– és kiállítás biztosítást.
A biztosítás tárgya:A vásárokon és kiállításokon a biztosított vagyontárgyakban a kiállítás és ahhoz kapcsolódó szállítás során véletlen és balesetszerűen bekövetkezett kár.

Kockázati körök:
A kiállítás ideje alatt: tűz, robbanás, épületbeomlás, vihar, földrengés, betörés, lopás, rablás, törés, vezetékes víz.
Szállítás ideje alatt: Szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, épület- vagy híd beomlása, vihar, földrengés, földcsuszamlás, lopás, törés.

A biztosítás díja:
A díjszámítás alapja a biztosítandó áru értéke.

XVI. Tűzvédelem

A vásár jogszabályokban előírt tűzvédelmének biztosítása érdekében a RENDEZŐ „VÁSÁRI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”-ot ad ki. A szabályzatban foglaltak betartása minden kiállító és dolgozója számára kötelező. A szabályzat teljes terjedelemben, ill. annak kivonata a kiállítás információs pultnál megtalálható, elkérhető.

 1. A kiállítás és vásár területén az 1996. évi XXXI. Tv. a 35/1996. (XI.29.) BM. Rendeletben hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az egyéb vonatkozó szabványokban foglalt előírások betartása kötelező!
 2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése tilos, ilyen igényt a RENDEZŐNEK be kell jelenteni.
 3. A közlekedési útvonalat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos! Tűzoltási felvonulási területen anyag és jármű tárolása tilos!
 4. A kiállítás területén a dohányzás csak a kijelölt területen engedélyezett!
 5. A tűzvédelmi szabályok megsértéséért a kiállító felelősséggel tartozik.

  A Megrendelő lapon rögzített feltételeket elfogadom az abban foglalt kötelezettségeimet teljesítem.