Megrendelő

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

XIII. ESKÜVŐTREND – KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

BALATONFÜRED, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 2019. JANUÁR 05-06.

MEGRENDELŐ –  Magazin adatai

Kiállítócég: ___________________________

Címe: _______________________________

Tel: ______________ Fax: ______________

E-mail: ______________________________

Honlap: _____________________________

Kiállítási szakterület ____________________

____________________________________

Bankszámlaszám: ___________________

Adószám: ___________________________

KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ:

amely a katalógusba iktatást jelenti: 4.500 Ft

ESKÜVŐ TREND 2018-VESZPRÉM MEGYE ESKÜVŐI MAGAZINJA

Katalógus reklám A/5 color kivitelben
1 oldal 48 000 Ft         _____________
1/2 oldal 26 000 Ft      _____________
Belső borító 60 000 Ft  _____________
Hátoldal 80 000 Ft       _____________

FRÍZFELIRAT:

____________________________________

____________________________________

A lapon szereplő árak Áfát
nem tartalmaznak.
 

Jelentkezési határidő: 2018. november 30.

Igényelt terület beltéri:

Szőnyegezett alapterület: 10 000 Ft/ m2

________ m  x ________ m : ________ m2

Beépített szőnyegezett terület:12.000 Ft/m2
________ m  x ________ m : ________ m2

Kültéri:3000 Ft/m2
________ m  x ________ m : ________ m2

Tájékoztató:

A kiállítás berendezése:       2019. Január 04-én 18-22.00-ig
2019. Január 05-én 07-09.00-ig

A kiállítás ünnepélyes megnyitója:
2018. január 06-án 10.00 h

A kiállítás nyitva tartása: 2019. január 05-én: 10-18-ig
                                                 Január 06-án: 10-18-ig

A kiállítási stand elfoglalása: legkorábban nyitás előtt 1 órával
A kiállítási stand elhagyása legkésőbb zárás után fél órával
A kiállítás zárása: 2019. január 06-án 18.00 h
A kiállítás bontása: 2018. január 06-án 18.00 h után

Beépített terület tartalmazza:

Szőnyegezett terület, SYMA elemekkel határolva, 1 db pult, frízfelirat, lámpázat, elektromos áram-fogyasztás 1kw-ig, hulladék elszállítás

Egyéb igények:

Takarítás: 400 Ft /m2/2 nap: _____________ m2

Hangos reklám külön ajánlat szerint.

Divatbemutató: – Alkalmanként: 30.000Ft

Visszaigazolás: Veszprém, 2017. ________

__________________________________

NYILATKOZAT: _______________________________________________ kijelentem, hogy cégem a kiállítás idejére szóló biztosítással rendelkezik, rendkívüli esemény (pl. elemi kár) következtében a PRINCESS Velvet Kft-vel szemben kártérítési igénnyel nem lépek fel, másnak okozott kárt saját felelősségbiztosításom alapján rendezem.

RENDEZŐ: PRINCESS Velvet Kft. RENDEZVÉNYSZERVEZŐCÉG

Tel./Fax: 88/781-845, 06/20/9451-987 www.eskuvotrend.com email: princess@infornax.hu

I. Kiállító

Kiállító az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, egyéni vállalkozás, aki a szerződési feltételeket elfogadja, a Megrendelő Lapot benyújtja és a RENDEZŐ azt elfogadva vele szerződést köt.

II. A rendezvény jellege

Az Esküvői Rendezvény helyszíneinek, kereskedőinek, gyártóinak, szolgáltatóinak a szakkiállítása.

III. Jelentkezés, szerződéskötés

1.) A jelentkezés RENDEZŐ által kibocsátott Megrendelő Lap kitöltésével, cégszerű aláírásával ellátott egy eredeti példány megküldésével történik.

2.) A kiállításra csak cégbejegyzéssel, vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel, adószámmal rendelkező természetes vagy jogi személyi, jogi személyiség nélküli szervezet jelentkezhet be.

3.) A kiállítási szolgáltatási szerződés a Megrendelő Lap 1. példányának a RENDEZŐ általi visszaigazolásával jön létre.

4.) A jelentkezési szándék megváltoztatása, a kiállításról való távolmaradás – a VI. fejezet rendelkezései szerint – a fizetési kötelezettség alól nem mentesít.

5.) A kiállítási helyek kijelölése és a rendezvény kezdetéig a létesítményen belüli megváltoztatása a RENDEZŐ joga, melynél a kiállítói igényeket a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi.

 1. Pénzügyi feltételek

1.) A számlát a szerződés létrejötte után a RENDEZŐ általi átadásával, megküldésével, az átvétel igazolásával, az abban foglalt fizetési határnapon a követelés elismertnek és lejártnak minősül. Késedelmes fizetés esetén, a számlán feltüntetett kamat felszámítására kerül sor.

2.) A részvételi díj be nem fizetése esetén a kiállítási terület nem vehető birtokban.

3.) A RENDEZŐ a Kiállító által megrendelt egyéb szolgáltatások ellenértékét a megrendeléskor számlázza és a kiállító köteles készpénzben kiegyenlíteni.

 1. Lemondás

1.) A jelentkező jogosult a részvételről írásban lemondani.

2.) A kiállítás kezdő napjánál 15 nappal korábbi lemondás esetén a részvételi díj 100%-át köteles kötbérként a kiállító megfizetni.

VI. Kiállítási tárgyak

 • A kiállító áruját kizárólag a számára kijelölt területen helyezheti el.
 • Általában nem, vagy a tűzrendészeti szabályok betartásával helyezhet el olyan árukat, melyek tűzveszélyesnek minősülnek.
 • Elektromos árammal működő gépek, eszközök bemutatása csak a Magyarországon elfogadott minősítésnek, szabványnak megfelelő formában lehetséges.
 • A kereskedelmi tevékenység ellenőrzése nem a RENDEZŐ feladata, az ebből keletkező jogvita a kiállítót terheli.

VII. Kivitelezés

 • Az igényelt területre a kiállító standot építhet, építtethet:
 • A RENDEZŐ a nála megrendelt kivitelezés esetén (szőnyeg, standépítés, frízfelirat, bútorzat, stb.) szolgáltatást biztosít.
 • A kiállító saját maga, ill. az általa megbízottal is végeztetheti a kivitelezést, a hely adottságainak figyelembevételével. Ez esetben az építési tervet a rendezőnek jóvá kell hagynia. A víz – és elektromos csatlakozást (kapcsolószekrény) meg kell rendelni, az építési és bontási időpontot a RENDEZŐVEL egyeztetni kell.
 • A rendezvényt megelőző 5 napon belüli, ill. a helyszínen történt megrendeléseket a RENDEZŐ 50%-os felárral teljesíti.
 • A kiállító köteles az idegen kivitelezőt a szerződés feltételeiről tájékoztatni.
 • A kivitelező a szomszédos standok állagában kárt nem okozhat, az esetleges károkért anyagi felelősséggel tartozik. (javítási-, takarítási költség stb.)

VIII. Elektromos energiaellátás

 • A kiállító által a RENDEZŐ-nél megrendelt kivitelezés az elektromos igények komplett kivitelezését jelenti.
 • Az idegen kivitelező (a kiállító vagy megbízottja) által végzett építés esetén a csatlakozó pontig a RENDEZŐ építi ki a hálózatot az igényelt teljesítménynek megfelelő biztosítóval.
 • A hűtőszekrények villamos ellátását éjszakai is feszültség alatt lévő áramkör végzi. Ezt a csatlakozás saját hűtőszekrény használata esetén kell megrendelni. A hűtőcsatlakozó 0,5 kW teljesítményű, melyet más célra igénybe venni tilos.
 • A standon belüli elektromos szereléseket csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Amennyiben a stand szerelése nem felel meg az alkalmazandó szabványok előírásainak, úgy a RENDEZŐ a villamos bekapcsolást megtagadhatja.
 • A villamos szabványok betartása a kiállítás teljes időtartamára (villamos szempontból a bekapcsolástól a kikapcsolásig, ill. a feszültség-mentesítésig terjedő időszakra) minden kiállító számára kötelező.

IX. A standok berendezése

A standok berendezése a kiállító joga és kötelessége. A RENDEZŐ által épített standok berendezésénél a 2,5 m standmagasságot kell figyelembe venni. A kiállító jogosult a standját úgy berendezni, hogy a kiállítás összképébe harmonikusan illeszkedjen. Figyelembe kell venni a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb előírásokat. Vészkijáratok, ajtók, közlekedési utak igénybevétele tilos. A standok berendezését a nyitás előtti napon 22,00 óráig be kell fejezni.

 • A kiállított áru helyszínre, helyszínről történő szállításáért, elhelyezéséért a kockázatot kizárólag a kiállító viseli.

X. Az áruk értékesítése

 • Árusítani csak a kiállítási területen és a kereskedelmi szabályok betartásával szabad.
 • Az árusítással, az árucikkek minőségi és egyéb követelményeknek való megfelelésével kapcsolatosan a kiállító teljes felelősséget visel.
 1. Őrzés
 • A kiállítási terület, mint építési terület az építés napjától őrzött.
 • A kiállítási standok felelősséggel történő őrzése a nyitás napján zárás után 30 perccel kezdődik és másnap reggel a nyitás előtt 1 órával fejeződik be. A kiállítók ekkor, tehát 1 órával a nyitás előtt foglalhatják el standjukat árufeltöltés, ill. egyéb rendezkedés céljából.
 • Az éjszaka történt károkat észlelés után azonnal jelenteni kell. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt a RENDEZŐ a kiállítási tárgyakért felelősséget nem vállal.

XII. Takarítás

A kiállítás járófelületeinek takarításáról a RENDEZŐ gondoskodik. A standok takarítása árjegyzék szerint megrendelhető. A kiállító a standján keletkezett szemetet köteles a RENDEZŐ által biztosított konténerbe helyezni.

XIII. Reklámozás

 • A kiállító reklámanyagai csak a standon helyezhetők el. Egyéb reklámtevékenységet végezni, más területen reklámhordozót elhelyezni csak a RENDEZŐ-vel történt megállapodás alapján szabad.
 • A RENDEZŐ a kiállításra a kiállítók adatait tartalmazó katalógust készít, amely a Megrendelő Lap adati alapján történik, reklám csak megrendelés szerint lehetséges.

XIV. Bontás, kiállított termékek elszállítása

A kiállított termékek elszállítását a kiállítónak az utolsó napon a zárást követően meg kell kezdeniük és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. Ettől eltérni csak a RENDEZŐ hozzájárulásával lehetséges. Az idegen kivitelezőnek is ezen időpontig kell a standot elbontani és elszállítani.

XV. Biztosítás

A RENDEZŐ ajánlja a Kiállítók számára a vásár– és kiállítás biztosítást.

A biztosítás tárgya: A vásárokon és kiállításokon a biztosított vagyontárgyakban a kiállítás és ahhoz kapcsolódó szállítás során véletlen és balesetszerűen bekövetkezett kár.

Kockázati körök:

A kiállítás ideje alatt: tűz, robbanás, épületbeomlás, vihar, földrengés, betörés, lopás, rablás, törés, vezetékes víz.

Szállítás ideje alatt: Szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, épület- vagy híd beomlása, vihar, földrengés, földcsuszamlás, lopás, törés.

A biztosítás díja:

A díjszámítás alapja a biztosítandó áru értéke.

XVI. Tűzvédelem

A vásár jogszabályokban előírt tűzvédelmének biztosítása érdekében a RENDEZŐ „VÁSÁRI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”-ot ad ki. A szabályzatban foglaltak betartása minden kiállító és dolgozója számára kötelező. A szabályzat teljes terjedelemben, ill. annak kivonata a kiállítás információs pultnál megtalálható, elkérhető.

 • A kiállítás és vásár területén az 1996. évi XXXI. Tv. a 35/1996. (XI.29.) BM. Rendeletben hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az egyéb vonatkozó szabványokban foglalt előírások betartása kötelező!
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése tilos, ilyen igényt a RENDEZŐ-nek be kell jelenteni.
 • A közlekedési útvonalat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos! Tűzoltási felvonulási területen anyag és jármű tárolása tilos!
 • A kiállítás területén a dohányzás csak a kijelölt területen engedélyezett!
 • A tűzvédelmi szabályok megsértéséért a kiállító felelősséggel tartozik.

A Megrendelő lapon rögzített feltételeket elfogadom az abban foglalt kötelezettségeimet teljesítem

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.